Vedtekter for Karmøy Sportsdykker klubb
Stiftet i Kopervik i januar 1976 uten vedtekter, registrert i Norges Dykkerforbund i april 1976.
Disse stiftelsesvedtektene ble vedtatt, den 10.04.2000, av daværende klubbstyre og senere endret av Årsmøtet i 2016.

§ 1 FORMÅL
Karmøy Sportsdykker klubb skal fremme dykkersporten i Karmøy gjennom:
– å legge forholdene til rette for at opplæring innen dykking og fridykking blir effektiv og trygg.
– å legge forholdene til rette for sikker utøvelse av sporten.

§ 2 ORGANISASJON
Karmøy Sportsdykker klubb er en selveiende organisasjon, dvs uten personlige eierposisjoner som kan disponere over denne klubb’s formue eller hefte for denne klubb’s gjeld.
Klubben er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom Rogaland Idrettskrets (RIK) og medlemskap i Norges Dykkerforbund (NDF). KSDK er også medlem av Karmøy Idrettsråd.
Klubben er forpliktet til å følge NIFs regelverk, uavhengig av hva som måtte stå i disse vedtektene.
Årsmøtet er høyeste organ i klubben, hvor alle medlemmer som har betalt sin årskontingent, og har fylt 15 år, har stemmerett og dermed anledning til å påvirke klubbstyrets arbeid gjennom valg av representanter.
Klubbstyret velges blant klubbens medlemmer, og har som oppgave å organisere klubbens dykkeaktivitet og medlemmenes kontakt med forbund / myndigheter.
Klubbstyret skal bestå av minimum 6 medlemmer, som må ha vært medlem av klubben i minst 1 måned, være over 15 år og ha sitt forhold til klubben i orden.

§ 3 MEDLEMSSKAP
Klubben har følgende kategorier medlemsskap:
– Hovedmedlem
– Familiemedlem
– Ungdom 12-17 år
– Støttemedlem
Kontingentene fastsettes hvert år av Årsmøtet.
Klubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret den 14. februar 2013.

§ 4 ÅRSMØTE
Klubbstyret skal hvert år innkalle alle klubbens medlemmer til årsmøte.
Årsmøtets oppgaver er å:
1. Velge ordstyrer og referent for møtet.
2. Godkjenne ”Årsberetningen” (Formannens rapport over styrets arbeid og klubbens aktivitet.)
3. Godkjenne årsregnskap
4. Vedta budsjett og kontingent for neste år.
5. Velge styremedlemmer for neste år. (se også § 5)
6. Velge valgkomite for neste år.
7. Behandle innkomne forslag og saker.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall representanter som møter.
Endringer av klubbens vedtekter kan kun fattes med simpelt flertall, det vil si minst 2/3-deler.
For alle andre vedtak gjelder regelen om majoritet, det vil si minst 50%.
Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er angitt i innkallelsen.

§ 5 KLUBB-STYRET
Klubb-styret skal bestå av minst 6 personer og følgende verv / ansvar skal dekkes:
– formann
– nestformann (formannens stedfortreder ved uteblivelse, styremedlem ellers)
– styremedlem
– styremedlem
– styremedlem
– styremedlem
Inntil halvparten av klubbstyret kan stå på valg ved årsmøtet. Nye styremedlemmer velges for 2 år.
Det skal velges minst to personer fra hvert kjønn til styret.

Klubbstyret skal arbeide med vedtak fattet av årsmøtet, men ikke begrenses av dette.
Styremøtene er bare beslutningsdyktige dersom minst 2/3-deler er tilstede.
Alle vedtak bør fattes enstemmig, men minimum ¾-deler.
Dersom 1/3-del krever det, skal forslaget fremlegges i et ekstraordinært årsmøte.

Ingen av styrets representanter kan, på vegne av klubben, inngå bindende avtaler uten først å ha innhentet samtykke fra minst 2/3-deler av klubb-styret.

Såfremt det er mulig skal slikt samtykke først vedtas i et styremøte og protokollføres. Hvis ikke skal det refereres i det påfølgende styremøte og gjengis i årsberetningen.
Alle avtaler skal undertegnes av formannen og minst to styremedlemmer.

Styrets representanter for 2015:

Formann/kasserer:______________________ Nestformann:__________________________
John Helge Kaaløy                                 Tore Meling

Styremedlem:__________________________ Styremedlem:___________________________
Håkon Døsen                                              Wayne Midbøe

Styremedlem:_________________________ Styremedlem:__________________________
Joachim Dibowski                                        Ole Georg Østevik

Båtansvarlig: __________________________
Sven Olaf Svensen

Klubbens vedtekter gjøres gjeldende fra og med i dag.

Kopervik 28.01.2016